• تماس: 09128359237
 • ایمیل: info(@)sabtvip(.)com
 • ساعات کاری: 09:00-17:00

مزایای استفاده از سیستم ثبت بین المللی علائم تجاری ( مادرید )

  • ۱- بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت یا برند با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرارمیگیرد وسپس وارد روند ثبت بین المللی میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره کشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام میشود.امتیازاین سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به WIPO میتواند درصورت تمایل در۸۵ کشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید.
  • ۲-بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه، انگلیسی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس، مالکیت، تمدید وغیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.
  • ۳-دیگراینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی کشورمتبوع خویش بی نیازاست. درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده، می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت بین المللی علائم تجاری ( مادرید )

 

 • ۱- نامه تقاضا جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
 • ۲-معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی برند ارائه وکالتنامه دادگستری
 • ۳-کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس ( ثبت شرکت ) و آخرین ثبت تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل ثبت برند رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری.
 • ۴-اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و رونوشت آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری.
 • ۵-تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی
 • ۶-برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
 • ۷-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (پس ازدریافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملی – شعبه عباس آباد)

ثبت بین المللی برند (مادرید )

متقاضی ثبت بین المللی برند و علامت تجاری علاوه برتکمیل اظهارنامه ثبت بین المللی باید مبلغ مشخصی را به فرانک سوئیس (۶۵۳ فرانک) برای علائم سیاه وسفید و۹۰۳ فرانک سوئیس جهت علائم رنگی به دفتر بین المللی بپردازد و همینطور مبلغ دیگری را برای ثبت علامت درهریک ازکشورها لازم است پرداخت کند و نیز برای کالا و خدمات مازاد برسه طبقه (هریک ۷۳ فرانک) را باید به شماره حسابهای مربوطه که در انتهای اظهارنامه ها درج شده است، واریز نماید.

امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با ثبت یا تسلیم یک فرم اظهارنامه بین المللی به (زبان انگلیسی یا فرانسه) میتواند درصورت تمایل در۷۳ کشور طرف قرارداد یا تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید. این دفتر نیز به نوبه خود پس از ثبت علامت در دفتر ثبت بین المللی و بعد از انجام بررسیهای مورد نیاز اظهارنامه را برای ادارات مالکیت صنعتی کشورهای موردنظرتعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی که حمایت از علامت تجاری درآن کشورها درخواست شده است، خواهد فرستاد.
لازم به ذکر است که هریک از کشورهای مزبور علامت مورد نظر را براساس مقررات ماهوی خود بررسی کرده و از این اختیار برخوردارندکه چنانچه حمایت از علامت مزبور را مغایر با مقررات و منافع ملی خود تشخیص دهند، آن را رد نمایند درغیراینصورت علامت مزبور در آن کشور برای مدت۲۰ سال(۱۰ سال حمایت اولیه و درصورت تجدید علامت برای۱۰ سال دیگر) قابل حمایت خواهد بود.

مراحل تقاضای ثبت برند بین المللی

پس ازمشخص شدن کشورهای مورد درخواست متقاضی جهت ثبت بین المللی بسته به اینکه کشورهای مورد درخواست صرفا” تحت نظام موافقتنامه یا پروتکل یا هردو آنها می باشند، متقاضی بایستی نسبت به پرکردن یکی ازفرمهای MM1, MM2, یا MM3 مربوطه براساس گواهی ثبت مبداء اقدام نماید.
نخست متقا ضی بایستی کلیه اطلاعات درخواستی اعم از نام و نشانی مالک علامت (اعم ازحقیقی یا حقوقی)، علامت مورد درخواست مطابق خصوصیات مندرج در ثبت مبداء ) ثبت در کشور متبوع ) اعم از ذکر رنگ و اجزاء علامت و غیره ، کالاها و خدمات مورد نظرو سایراطلاعات درخواستی را در فرم مربوطه عینا” مطابق گواهی ثبت مبداء پر کرده و به همراه سایرمدارک ذکر شده در ذیل به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.
اداره مزبور پس از بررسی کارشناس، موارد اشکال را به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع آنها دراسرع وقت اقدام نماید. سپس متقاضی بایستی فرم تصحیح شده را درسه نسخه به اداره تسلیم نموده و پس از تائید و امضاء فرمهای مزبور توسط اداره مالکیت صنعتی نسبت به پرداخت هزینه های ثبت بین المللی که قبلا” در سایت WIPO محاسبه گردیده اقدام نماید. درنهایت، متقاضی شخصا” بایستی نسبت به ارسال نسخه ای از فرم تائید شده به همراه اصل فیش پرداختی (SWIFT) به دفتر بین المللیWIPO اقدام نماید.

هزینه های ثبت بین المللی علامت تجاری ( برند )

جهت محاسبه هزینه ثبت بین المللی طبق مشخصات مندرج درتصدیق ثبت داخلی ازقبیل تعداد طبقات، رنگی یا سیاه سفید بودن علامت میتوانید با مراجعه به آدرس اینترنتی مرجع مربوطه در کشور مورد نظر و انتخاب درخواست اقدام فرمائید. هزینه محاسبه شده به فرانک سوئیس می باشد و پس ازبررسی و تائید فرم اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره ثبت علائم تجاری از متقاضی درخواست خواهد شد تا هزینه مزبور را به حساب WIPO واریز نماید

دریافت مشاوره رایگان

استعلام رایگان ثبت برند

 • اگر میخواهید هزینه و مدارک مورد نیاز ثبت برند رو بدونید و مشاوره رایگان از کارشناسان VIP بگیرید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.