19
فوریه

رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندی انفورماتیک: شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر،...

ادامه مطلب