12
آگوست

تحویل اسناد

در پایان کلیه اسناد مربوط به عملیات مورد نظر اعم از ثبت شرکت، برند داخلی و بین الملل، شرکت در مناطق آزاد و ایزو و نمایندگی خارجی و … به مشتریان عزیز تحویل خواهد شد. در همه این مراحل مسئولیت حفظ و حراست از این اسناد بر عهده ماست و کارشناسان ما به بهترین وجه از آن ها مراقبت می کنند.