• تماس: 09128359237
  • ایمیل: info(@)sabtvip(.)com
  • ساعات کاری: 09:00-17:00

هرگونه تولید محصول و کالا و یا بسته بندی و شکل جدیدی که ایده نویی باشد و با کالاهای موجود در بازار تفاوت و تمیزی داشته باشد قابلیت ثبت طرح صنعتی به عنوان طرح صنعتی را دارد . در ثبت طرح صنعتی شما شکل ظاهری و نوع محصول تولیدی خود را به ثبت میرسانید و آن را به مالکیت خود در می آورید و از هرگونه سوء استفاده و یا کپی برداری های غیر مجاز را میگیرید .

ثبت طرح صنعتی به مدت ۵ سال اعتبار دارد که بعد از اتمام این تاریخ میتوان تا دو دوره ی ۵ ساله ی دیگر آن را تمدید کرد.

مراحل و شرایط ثبت طرح صنعتی

تقاضای ثبت طرح صنعتی با پر کردن اظهارنامه ثبت طرح صنعتی در مرجع ثبت شروع میشود که باید عکس ، ترسیم و سایر مشخصات ظاهری کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فراورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود درآن ذکر شود (لازم به ذکر است که اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد اداره می تواند نمونه ای از واقعی یا ماکت آنرا از صاحب طرح بخواهد).

در اظهارنامه باید مشخصات هویتی متقاضی و طراح به همراه مدارک هویتی آنها باشد. بنابراین در هر اظهارنامه دو نوع مالکیت وجود دارد یکی مالک مادی دیگر مالک معنوی. مالک مادی همان متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از ثبت مالک مادی طرح شده و می تواند هرگونه دخل و تصرف در آن را داشته باشد. اما طراح ، مالک معنوی شناخته شده و حق انتقال یا واگذاری یا شراکت به غیر را ندارد. تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به مرجع ثبت یا ثبت الکترونیکی بوده و تحت حمایت قانونی قرار خواهد گرفت. مرجع ثبت پس از انجام بررسی و کارشناسی های لازم طرح را ثبت و اجازه انتشار در روزنامه رسمی را صادر مینماید .